Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle cursisten van Artiance. Voor cursisten van netwerkdocenten of netwerkpartners gelden de algemene voorwaarden gesteld door de netwerkdocenten of netwerkpartners.

Cursusvoorwaarden
De cursusvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK Alkmaar onder nummer 41239939 zijn van toepassing. Cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Ongeveer een week voor aanvang van lessen, cursussen of projecten ontvangt u bericht over aanvangsdatum en lestijd.

Aanmelding en plaatsing
Cursisten voor instrumentaal- en zangonderwijs die zich voor 1 juli hebben aangemeld, worden zeker geplaatst. U krijgt een uitnodiging voor de eerste les uiterlijk een week voor de start van de lessen. Groepslessen gaan alleen van start bij voldoende inschrijvingen. Aanmelding voor instrumentaal- en zangonderwijs blijft ook voor de volgende jaren geldig. Voor de overige cursussen geldt de aanmelding voor één cursusjaar.

Beëindiging van instrumentaal- en zang lessen
Deelname aan instrumentaal- en zangonderwijs wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren twee weken voor aanvang zomervakantie door een mail te sturen naar [email protected]. Wie vóór eind juni opzegt, is per 1 augustus geen cursist meer. Voor de overige cursussen geldt de aanmelding voor één cursusjaar.

Annuleren en opzeggen
De eerste les geldt altijd als proefles. Als de cursist na de proefles niet door wil gaan, kan er kosteloos geannuleerd worden. De afmelding moet dan wel plaatsvinden in de week van de proefles door een mail te sturen naar [email protected]

Tussentijds opzeggen
Voor alle cursussen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de schriftelijke opzegging. Beëindiging van de deelname aan de cursus volgt na de opzegtermijn. Zie voor restitutie de informatie bij: Restitutie van het lesgeld.

Betalen
Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld en de bijkomende kosten. Indien u kiest voor betaling via factuur, betaalt u het lesgeld in eenmaal binnen 14 dagen. Door de machtiging op het aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen is het mogelijk de lesgeldbetaling te spreiden in een aantal termijnen, afhankelijk van de duur van de cursus. Korte cursussen dienen in een keer betaald te worden. Vakantie-activiteiten worden vlak voor aanvang contant betaald.

Betalingsplicht
Voor cursisten jonger dan 18 jaar is betalingsplichtig diegene die de ouderlijke macht uitoefent, of diegene die onderhoudsplicht heeft. Cursisten van 18 jaar en ouder zijn doorgaans zelf betalingsplichtig. Let wel: ouders/verzorgers van cursisten van 18 tot 21 jaar blijven financieel aansprakelijk.

Restitutie van het lesgeld
Restitutie van het lesgeld kan plaatsvinden in de volgende situaties:

  1. Als meer dan drie lessen van schoolwege niet zijn doorgegaan, geeft Artiance een deel van het lesgeld terug. Aan het einde van het cursusjaar wordt de bijdrage van de niet gegeven lessen (minus drie lessen) teruggestort.
  2. Bij langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. De inschrijving wordt per direct stop gezet. De beëindiging gaat in op de dag van de schriftelijke opzegging.
  3. Wanneer om andere redenen dan langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio de lessen worden opgezegd, kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. We hanteren dan een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de schriftelijke opzegging. De beëindiging van betaling gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de opzegtermijn.

Overmacht en onvoorziene omstandigheden
Indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden waardoor geen lessen in levende lijve gegeven kunnen worden, dan biedt Artiance alternatieve lesvormen aan, bijvoorbeeld via instructies/huiswerk en/of online lessen. Wanneer Artiance geen alternatief aanbiedt komen gemiste lessen in aanmerking voor restitutie.

Privacy Beleid
Wie zich bij ons inschrijft voor een cursus, les of workshop, zal zijn of haar persoonlijke gegevens moeten achterlaten. U moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan. In ons Pivacy Beleid leest u waarvoor we deze gegevens nodig hebben en wat we verder met uw gegevens doen.

Aansprakelijkheid 
Artiance streeft ernaar een veilige omgeving te zijn voor haar medewerkers, huurders, bezoekers, ouders, verzorgers en cursisten. Schade valt echter niet altijd te voorkomen. Artiance is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane (im)materiële schade als gevolg van het volgen van lessen, cursussen of verblijven binnen Artiance. Het voorkomen van (im)materiële schade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van degene die lessen volgt of verblijft binnen Artiance Centrum voor de Kunsten.